Infolinia:0 801 506 800
Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
pon-pt: 10-18 cały rok
sob 10–14
(od 1 marca do 30 września)
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - Przydatne informacje - Finlandia
Ogólne warunki uczestnictwaUmowa zgłoszenieTU JESTEŚMYOpinie o biurzeCertyfikatyKalendariumO przetwarzaniu danych

FINLANDIA

Republika Finlandii
 • Stolica: Helsinki
 • Waluta: euro (EUR)
 • Języki urzędowe: fiński, szwedzki
1. PRZEPISY WJAZDOWE:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 21 grudnia 2007 r. Polska stała się członkiem układu Schengen, co m.in. oznacza zniesienie kontroli paszportowych na granicach we­wnętrznych lądowych i morskich; kontrole paszportowe na lotniskach dla pasażerów udających się samolotem do krajów strefy Schengen zostały zniesione w marcu 2008 r. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Fin­landii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsa­mości. Ograniczenia swobod­nego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagra­ża­jących polityce bezpieczeństwa pań­stwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie człon­kowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i poby­tu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.

2. PRZEPISY CELNE:

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przezna­czonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprze­daży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary prze­wożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towa­ry są przewożone. Przykładowo, przewożone towary uzna­je się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksy­malnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Informacje o nie­zbędnych dokumentach oraz opłatach za towary wwożone do Finlandii w związku z prze­siedleniem się do tego kraju można uzyskać w fińskim urzędzie celnym: National Board of Customs, Erottajankatu 2, 00120 Helsinki, P.O. Box 512, 00101 Helsinki, tel. 00358 9 6141, faks 00358 20 492 2852, www. tulli.fi (strona w języku fińskim, szwedzkim i angielskim).

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Finlandii nie w celu odsprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi jest możliwy po przedstawieniu europejskiego paszportu dla zwierzęcia. Zwierzę musi mieć wszczepiony mikro­czip lub czytelny tatuaż identyfikacyjny. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wysta­wiania takich paszportów znajdują się na stronie inter­netowej: www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko­-Wete­ryna­ryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 6289335, tel. (22) 6220955, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl.

Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do i wywo­zić z innych krajów Unii Europejskiej broń i amunicję odpo­wiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią.

3. MELDUNEK:

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzo­ziemców przebywających w Finlandii do 3 miesięcy.

4. UBEZPIECZENIE:

Uznawane są polisy polskich towarzystw ubez­pieczeniowych. Obowiązkowe jest ważne ubezpieczenie komunikacyjne (przynajmniej OC). Ponieważ usługi w Finlan­dii są drogie, zaleca się wykupienie pełnej polisy ubezpie­czeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW. Ma to nieba­gatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holo­wa­nia lub nieszczęśliwego wypadku.

5. SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:

Nie ma zagrożeń sani­tarno­-epidemiologicznych; szczepienia nie są obowiązkowe. Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Finlandii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z publicz­nej opie­ki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubez­pieczenie, tj. Euro­pejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawaną przez NFZ. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, na takich samach zasadach, na jakich obywatele fińscy korzystają z opie­ki zdrowotnej w swoim kraju, dlatego wyjeżdżającym za grani­cę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywat­nych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapew­nione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ za­mieszczone są na stronie internetowej: www.nfz.gov.pl.

W Finlandii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. kilkadziesiąt euro za wizytę lekarską, 26 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu) oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Koszt wizyty lekarskiej to ok. 50 EUR za wizytę u lekarza internisty, ok. 80 – 100 EUR za wizytę u lekarza specjalisty. Informacje o ewentualnej refundacji poniesionych wydatków można uzyskać w NFZ. Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej mają prawo do wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się podczas studiów. Ozna­cza to, że mogą się leczyć nie tylko w przypadkach nagłych (jak turyści), ale otrzymają pomoc w każdej potrzebie (np. w choro­bie prze­wlek­łej), mogą wykonać na koszt ubezpieczalni niezbędne badania okresowe czy korzystać z porad lekarzy specjalistów. Wyjeż­dżając, należy zabrać ze sobą odpowiednie zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E wypełnione przez NFZ.

5. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

Doradzamy, by osoby podró­żujące przez Finlandię do Rosji samochodem z leasingu zabrały ze sobą stosowne upoważnienie firmy leasingowej. Samochody wynajmowane w krajach UE (np. w firmach Avis, Hertz) nie mogą bez odpowiedniego upoważnienia wjeżdżać do Rosji. Z uwagi na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne – obywatele polscy podczas czasowego pobytu w Finlandii mogą posługiwać się polskim prawem jazdy, natomiast przy dłuższych pobytach (ponad 12 miesięcy), o charakterze innym niż turys­tyczny, mogą wymienić w miejsco­wej policji polskie prawo jazdy na fińskie. W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, jednak zaleca się je również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zale­gający śnieg. Można używać także opon z meta­lowymi kolca­mi. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Na skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bez­względ­ne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. Pasy bezpie­czeństwa muszą być zapięte przez wszystkich pasażerów. Obo­wiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komór­kowe­go (dopuszczalne jest używanie zestawu głośnomó­wiące­go). Również podczas postoju na światłach złamanie tego przepisu jest bezwzględnie karane mandatem. Rygorystycznie prze­strzegane są zasady ruchu drogowego. W wielu miejscach jest on monitorowany za pomocą kamer, o których informują odpo­wiednie tablice. Przekraczanie dozwolonej prędkości, prze­jeż­dżanie na czerwonym świetle, nie przepuszczanie pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach oraz jazda pod wpływem alkoholu (maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila) karane są bardzo surowo: wysoką grzywną, a czasami aresztem. Wysokość wymierzonej przez policję kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz statusu majątkowego kara­nego; nie istnieje stosowany w wielu krajach taryfikator określa­jący z góry wysokość grzywny za dane wykroczenie. Mandaty rzędu kilku tysięcy euro nie są rzadkością. Korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne. Obowiązuje zakaz tanko­wania samochodów z silnikami diesla specjalnym pali­wem prze­znaczonym tylko dla określonej grupy użytkowników mających zwolnienia podatkowe. Dystrybutory z takim pali­wem znajdują się na niektórych stacjach i są wyraźnie oznaczone.

6. PODRÓŻOWANIE PO KRAJU:

Nie ma ograniczeń z wyjątkiem dobrze oznaczonych, zamkniętych terenów wojskowych.

7. BEZPIECZEŃSTWO:

Poziom przestępczości w Finlandii jest średni; należy uważać na coraz częstsze kradzieże kieszon­kowe, wyrywanie torebek, telefonów komórkowych itp., zwłaszcza w dużych centrach handlowych, na dworcach, w zaludnionych centralnych punktach miast i podczas imprez maso­wych.

PRZYDATNE INFORMACJE:
 1. Karty kredytowe i płatnicze są w powszechnym użyciu, przy zakładaniu konta wymagany jest paszport.
 2. Koszty utrzymania w Finlandii są bardzo wysokie.
 3. Sklepy czynne są przeważnie od godz. 9.00 do 21.00 w dni powszednie i od 9.00 do 18.00 w soboty. Banki czynne są wyłącznie w dni robocze w godz. 9.00–16.00. W niedziele można zrobić zakupy w mniejszych sklepach otwartych od 12.00 do 18.00 lub 21.00. Od czerwca do sierpnia oraz od połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia sklepy są czynne także w niedziele.
 4. W Finlandii językiem urzędowym oprócz języka fińskiego jest szwedzki, używany zwłaszcza na Wyspach Alandzkich oraz na zachodnim wybrzeżu. Nazwy miejscowości na tabli­cach dro­go­wych oraz nazwy ulic bardzo często są również dwu­języczne. Posługiwanie się językiem angielskim w kon­taktach z ważniejszymi urzędami, hotelami, kempingami, punktami informacji turystycznej i większymi sklepami nie stanowi proble­mu (poza małymi miejscowościami, zwłaszcza na północy kraju).
 5. W Finlandii dużą wagę przywiązuje się do ochrony śro­dowiska naturalnego, a jej obywatele oczekują pełnego respek­towania tej zasady przez turystów (zabieranie odpad­ków z miejsc biwa­kowania). Łowienie ryb dozwolone jest po wykupieniu pozwolenia ważnego na dane województwo – można je kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami co­dziennego użytku (R-kioski) oraz na większości stacji ben­zynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia. Palenie ognisk i biwakowanie poza wyznaczo­nymi miejscami bezwzględ­nie wymaga zgody właściciela terenu. Należy pamiętać o zachowaniu stosownej odległości od domostw położonych w lasach i zwracać uwagę na oznaczenia dróg i terenów prywatnych: yksityistie lub yksityisalue oznacza zakaz wcho­dzenia i wjazdu.
 6. Żeglarze przybywający do Finlandii powinni zwrócić uwagę na liczne podwodne skały. Zaleca się cumowanie łodzi na przystaniach. Cumowanie poza przystaniami jest dozwolone tylko w miejscach nie zajętych przez domy letniskowe (lub za zgodą ich właścicieli).
 7. Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kon­taktowania się w nagłych wypadkach z policją, pogoto­wiem i strażą pożarną.
 8. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym ko­misa­riacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyska­nia odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej trzeba zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. Jeśli zgubimy lub stracimy paszport lub inny dokument podróży, należy nie tylko zgłosić to na policję, lecz także w miarę szybko skontaktować się z polskim konsulatem.
 9. W Finlandii panuje surowy klimat, zwłaszcza na północy kraju, gdzie nawet latem temperatura może wynosić ok. +10 st. C. Latem bardzo dokuczliwe są komary.
 10. Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.
 11. Pod adresem internetowym Fińskiej Izby Turystycznej www.visitfinland.com można znaleźć wiele intere­su­jących informacji turystycznych (również w języku polskim). Także na stronie www.finland.fi znajdują się informacje turystyczne, polityczne oraz gospodarcze. Portale o Finlandii w języku polskim: www.finlandia.pl, www.terve.pl.
Żródło: http://www.msz.gov.pl


Zapisz się do newslettera

 
Zapisz Wypisz