Infolinia:0 801 506 800
Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
pon-pt: 10-18 cały rok
sob 10–14
(od 1 marca do 30 września)
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - Przydatne informacje - Finlandia
Ogólne warunki uczestnictwaUmowa zgłoszenieTU JESTEŚMYOpinie o biurzeCertyfikatyKalendariumO przetwarzaniu danych

FINLANDIA

Republika Finlandii
 • Stolica: Helsinki
 • Waluta: euro (EUR)
 • Języki urzędowe: fiński, szwedzki
1. PRZEPISY WJAZDOWE:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 21 grudnia 2007 r. Polska stała się członkiem układu Schengen, co m.in. oznacza zniesienie kontroli paszportowych na granicach we­wnętrznych lądowych i morskich; kontrole paszportowe na lotniskach dla pasażerów udających się samolotem do krajów strefy Schengen zostały zniesione w marcu 2008 r. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Fin­landii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsa­mości. Ograniczenia swobod­nego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagra­ża­jących polityce bezpieczeństwa pań­stwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie człon­kowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i poby­tu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.

2. PRZEPISY CELNE:

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przezna­czonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprze­daży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary prze­wożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towa­ry są przewożone. Przykładowo, przewożone towary uzna­je się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksy­malnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Informacje o nie­zbędnych dokumentach oraz opłatach za towary wwożone do Finlandii w związku z prze­siedleniem się do tego kraju można uzyskać w fińskim urzędzie celnym: National Board of Customs, Erottajankatu 2, 00120 Helsinki, P.O. Box 512, 00101 Helsinki, tel. 00358 9 6141, faks 00358 20 492 2852, www. tulli.fi (strona w języku fińskim, szwedzkim i angielskim).

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Finlandii nie w celu odsprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi jest możliwy po przedstawieniu europejskiego paszportu dla zwierzęcia. Zwierzę musi mieć wszczepiony mikro­czip lub czytelny tatuaż identyfikacyjny. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wysta­wiania takich paszportów znajdują się na stronie inter­netowej: www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko­-Wete­ryna­ryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 6289335, tel. (22) 6220955, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl.

Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do i wywo­zić z innych krajów Unii Europejskiej broń i amunicję odpo­wiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią.

3. MELDUNEK:

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzo­ziemców przebywających w Finlandii do 3 miesięcy.

4. UBEZPIECZENIE:

Uznawane są polisy polskich towarzystw ubez­pieczeniowych. Obowiązkowe jest ważne ubezpieczenie komunikacyjne (przynajmniej OC). Ponieważ usługi w Finlan­dii są drogie, zaleca się wykupienie pełnej polisy ubezpie­czeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW. Ma to nieba­gatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holo­wa­nia lub nieszczęśliwego wypadku.

5. SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:

Nie ma zagrożeń sani­tarno­-epidemiologicznych; szczepienia nie są obowiązkowe. Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Finlandii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z publicz­nej opie­ki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubez­pieczenie, tj. Euro­pejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawaną przez NFZ. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, na takich samach zasadach, na jakich obywatele fińscy korzystają z opie­ki zdrowotnej w swoim kraju, dlatego wyjeżdżającym za grani­cę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywat­nych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapew­nione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ za­mieszczone są na stronie internetowej: www.nfz.gov.pl.

W Finlandii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. kilkadziesiąt euro za wizytę lekarską, 26 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu) oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Koszt wizyty lekarskiej to ok. 50 EUR za wizytę u lekarza internisty, ok. 80 – 100 EUR za wizytę u lekarza specjalisty. Informacje o ewentualnej refundacji poniesionych wydatków można uzyskać w NFZ. Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej mają prawo do wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się podczas studiów. Ozna­cza to, że mogą się leczyć nie tylko w przypadkach nagłych (jak turyści), ale otrzymają pomoc w każdej potrzebie (np. w choro­bie prze­wlek­łej), mogą wykonać na koszt ubezpieczalni niezbędne badania okresowe czy korzystać z porad lekarzy specjalistów. Wyjeż­dżając, należy zabrać ze sobą odpowiednie zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E wypełnione przez NFZ.

5. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

Doradzamy, by osoby podró­żujące przez Finlandię do Rosji samochodem z leasingu zabrały ze sobą stosowne upoważnienie firmy leasingowej. Samochody wynajmowane w krajach UE (np. w firmach Avis, Hertz) nie mogą bez odpowiedniego upoważnienia wjeżdżać do Rosji. Z uwagi na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne – obywatele polscy podczas czasowego pobytu w Finlandii mogą posługiwać się polskim prawem jazdy, natomiast przy dłuższych pobytach (ponad 12 miesięcy), o charakterze innym niż turys­tyczny, mogą wymienić w miejsco­wej policji polskie prawo jazdy na fińskie. W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, jednak zaleca się je również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zale­gający śnieg. Można używać także opon z meta­lowymi kolca­mi. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Na skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bez­względ­ne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. Pasy bezpie­czeństwa muszą być zapięte przez wszystkich pasażerów. Obo­wiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komór­kowe­go (dopuszczalne jest używanie zestawu głośnomó­wiące­go). Również podczas postoju na światłach złamanie tego przepisu jest bezwzględnie karane mandatem. Rygorystycznie prze­strzegane są zasady ruchu drogowego. W wielu miejscach jest on monitorowany za pomocą kamer, o których informują odpo­wiednie tablice. Przekraczanie dozwolonej prędkości, prze­jeż­dżanie na czerwonym świetle, nie przepuszczanie pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach oraz jazda pod wpływem alkoholu (maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila) karane są bardzo surowo: wysoką grzywną, a czasami aresztem. Wysokość wymierzonej przez policję kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz statusu majątkowego kara­nego; nie istnieje stosowany w wielu krajach taryfikator określa­jący z góry wysokość grzywny za dane wykroczenie. Mandaty rzędu kilku tysięcy euro nie są rzadkością. Korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne. Obowiązuje zakaz tanko­wania samochodów z silnikami diesla specjalnym pali­wem prze­znaczonym tylko dla określonej grupy użytkowników mających zwolnienia podatkowe. Dystrybutory z takim pali­wem znajdują się na niektórych stacjach i są wyraźnie oznaczone.

6. PODRÓŻOWANIE PO KRAJU:

Nie ma ograniczeń z wyjątkiem dobrze oznaczonych, zamkniętych terenów wojskowych.

7. BEZPIECZEŃSTWO:

Poziom przestępczości w Finlandii jest średni; należy uważać na coraz częstsze kradzieże kieszon­kowe, wyrywanie torebek, telefonów komórkowych itp., zwłaszcza w dużych centrach handlowych, na dworcach, w zaludnionych centralnych punktach miast i podczas imprez maso­wych.

PRZYDATNE INFORMACJE:
 1. Karty kredytowe i płatnicze są w powszechnym użyciu, przy zakładaniu konta wymagany jest paszport.
 2. Koszty utrzymania w Finlandii są bardzo wysokie.
 3. Sklepy czynne są przeważnie od godz. 9.00 do 21.00 w dni powszednie i od 9.00 do 18.00 w soboty. Banki czynne są wyłącznie w dni robocze w godz. 9.00–16.00. W niedziele można zrobić zakupy w mniejszych sklepach otwartych od 12.00 do 18.00 lub 21.00. Od czerwca do sierpnia oraz od połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia sklepy są czynne także w niedziele.
 4. W Finlandii językiem urzędowym oprócz języka fińskiego jest szwedzki, używany zwłaszcza na Wyspach Alandzkich oraz na zachodnim wybrzeżu. Nazwy miejscowości na tabli­cach dro­go­wych oraz nazwy ulic bardzo często są również dwu­języczne. Posługiwanie się językiem angielskim w kon­taktach z ważniejszymi urzędami, hotelami, kempingami, punktami informacji turystycznej i większymi sklepami nie stanowi proble­mu (poza małymi miejscowościami, zwłaszcza na północy kraju).
 5. W Finlandii dużą wagę przywiązuje się do ochrony śro­dowiska naturalnego, a jej obywatele oczekują pełnego respek­towania tej zasady przez turystów (zabieranie odpad­ków z miejsc biwa­kowania). Łowienie ryb dozwolone jest po wykupieniu pozwolenia ważnego na dane województwo – można je kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami co­dziennego użytku (R-kioski) oraz na większości stacji ben­zynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia. Palenie ognisk i biwakowanie poza wyznaczo­nymi miejscami bezwzględ­nie wymaga zgody właściciela terenu. Należy pamiętać o zachowaniu stosownej odległości od domostw położonych w lasach i zwracać uwagę na oznaczenia dróg i terenów prywatnych: yksityistie lub yksityisalue oznacza zakaz wcho­dzenia i wjazdu.
 6. Żeglarze przybywający do Finlandii powinni zwrócić uwagę na liczne podwodne skały. Zaleca się cumowanie łodzi na przystaniach. Cumowanie poza przystaniami jest dozwolone tylko w miejscach nie zajętych przez domy letniskowe (lub za zgodą ich właścicieli).
 7. Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kon­taktowania się w nagłych wypadkach z policją, pogoto­wiem i strażą pożarną.
 8. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym ko­misa­riacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyska­nia odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej trzeba zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. Jeśli zgubimy lub stracimy paszport lub inny dokument podróży, należy nie tylko zgłosić to na policję, lecz także w miarę szybko skontaktować się z polskim konsulatem.
 9. W Finlandii panuje surowy klimat, zwłaszcza na północy kraju, gdzie nawet latem temperatura może wynosić ok. +10 st. C. Latem bardzo dokuczliwe są komary.
 10. Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.
 11. Pod adresem internetowym Fińskiej Izby Turystycznej www.visitfinland.com można znaleźć wiele intere­su­jących informacji turystycznych (również w języku polskim). Także na stronie www.finland.fi znajdują się informacje turystyczne, polityczne oraz gospodarcze. Portale o Finlandii w języku polskim: www.finlandia.pl, www.terve.pl.
Żródło: http://www.msz.gov.pl


wycieczki na Białoruś, wizy Rosja, bilety lotnicze, bilety autokarowe, ubezpieczenia turystyczne, sylwester we Lwowie, kolonie, obozy, sanatoria na Litwie, wizy Białoruś, wizy Rosja, bilety lotnicze, bilety autokarowe, ubezpieczenia turystyczne, wycieczk, imprezy,sanatoria, kolonie, obozy, wizy na Białoruś, do Rosji,wizy białoruskie, wizy rosyjskie, Łódż, Piotrkowska 20, Biuro podróży w Łodzi, biura podróży w Łodzi, Wycieczki na Węgry, Niemcy, Czechy, wycieczki na Kresy, wizy, wizowanie, sylwester, jarmark świateczny, gdzie wizy, jarmark wielkanocny, kaziuki, bilety samolotowe, wyciczki do Gruzji, wypoczynek, wycieczki objazdowe, Petersburg, pielgrzymki, Katyń, Uzbekistan, Austria, Rumunia, wycieczki po Polsce, Czarnogóra, tanie linie lotnicze, Estonia, Litwa, Łotwa, Bajkał, Kaukaz, Wilno, wypoczynek, turystyka, wczasy, wycieczka, wizy do Rosji i na Białoruś, Lwów, Krym, wypoczynek, turystyka, wycieczka, ubezpieczenie turystyczne, urlop, Signal Iduna, Kaziuk w Wilnie, Wielkanoc w Wilnie, Białe Noce, Petersburg, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Kaliningrad, Białoruś, Ukraina, Kresy, Huculszczyzna, Kijów wilejka, Ukraina, Białoruś, Katyń, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Petersburg, Baranowicze, Nowogródek, Grodno, Bohatyrowicze, Mereczowszczyzna, Synkowicze, Słonim, Żyrowice, Nieśwież, Mir, Żółkiew, Olesko, Podhorce, Stanisławów, Poczajów, Łuck, Krzemieniec, Zbaraż, Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim, Żytomierz, Huculszczyzna, Odessa, Krym, Morszyn, Truskawiec, Suczawa, Inflanty, Finlandia, Smoleńsk, Twer, Ostaszków, Miednoje, Kutná Hora, wczasy, urlop, travel, turystyka, turystyka, Litwa, Żmudź, Niemen, Wilno, Troki, Kowno, Druskienniki, Birże, Szawle, Połąga, Kretynga, Kłajpeda, Nida, Neringa, Kiejdany, Łotwa, Ryga, Kurlandia, Dźwina, Gauja, Dyneburg, Agłona, Krasława, Sigulda, Krimulda, Cesis, Jeglawa, Valmiera, Jurmala, Ventspils, Estonia, Tallin, Parnawa, Parnu, Dorpat (Tartu), Finlandia, Helsinki, Białoruś, Mińsk, Baranowicze, Grodno, Pińsk, Motol, Dawidgródek, Prypeć, Stolin, Turów, Kobryń, Brześć, Bohatyrowicze, Nowogródek, Słonim, Mir, Nieśwież, Połock, Świteź, Zaosie, Iwie, Bracław, Narocz, Krewo, Polesie, Nowogródszczyzna, Ukraina, Lwów, Stanisławów, Iwano-Frankiwsk, Żółkiew, Łuck, Ołyka, Równe, Krzemieniec, Dubno, Poczajów, Klewań, Ostróg, Włodzimierz Wołyński, Wiśniowiec, Zbaraż, Brody, Krechów, Podhorce, Olesko, Złoczów, Bełz, Drohobycz, Rudki, Stryj, Sambor, Kołomyja, Maniawa, Nadwórna, Jaremcze, Tatarów, Worochta, Żabie, Howerla, Pop Iwan, Czamohora. Świdowiec, Gorgany, Sywula, Rafajłowa, Wołyń, Podole, Zakarpacie, Huculszczyzna, Przełęcz Legionów, Krym, Kosów, Kuty, Czerniowce, Chocim, Buczacz, Rohatyń, Brzeżany, Zaleszczyki, Dniestr, Prut, Jazłowiec, Czeremosz, Zbrucz, Smotrycz, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy, Krywcze, Czortków, Chmielnicki, Winnica, Bar, Latyczów, Międzybórz, Żytomierz, Sarny, Berdyczów, Biała Cerkiew, Humań, Kijów, Czernihów, Dniepr, Bykownia, Charków, Starobielsk, Odessa, Akerman, Białogród nad Dniestrem, Symferopol, Sewastopol, Bałakława, Bachczysaraj, Kercz, Sudak, Teodozja, Nowy Świat, Koktebel, Jałta, Ałuszta, Foros, Ałupka, Eupatoria, Mołdawia, Besarabia, Naddniestrze, Bielce, Soroka, Kamenka, Tipowa, Saharna, Cricova, Milesti Mici, Reut, Orcheiul Vecchi, Gagauzja, Kiszyniów, Bendery, Tiraspol, Rosja, Kaliningrad, Zelenogradsk, Moskwa, Miednoje, Twer, Ostaszków, Kreml, Sankt Petersburg, Nowogród, Psków, Carskie Sioło, Peterhof, Ermitaż, Newa, Ładoga, Pałac Zimowy, Siergiejew Posad, Wołga, Kozielsk, Smoleńsk, Katyń, Gniezdowo, Bajkał, Irkuck, Uzbekistan, Buchara, Chiwa, Samarkanda, Taszkent, Rumunia, Transylwania, Bukowina, Maramuresz, Suczawa, Voronet, Putna, Suczewita, Gura Humurului, Bicaz, Sapanta, Moldovita, Vadu Izei, Prislop, Ieud, Kaczyka, Arbore, Paltinosa, Pielgrzymka do Katynia, Pielgrzymka do Starobielska, Pielgrzymka do Miednoje, Pielgrzymka do Ostaszkowa, Ostra Brama, Matka Boska Ostrobramska, Kaziuk, wyjazdy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, konferencje, wyjazdy dla firm i zakładów pracy, SPA, welness, uzdrowiska, sanatoria, rehabilitacje