Infolinia:0 801 506 800
Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
pon-pt: 10-18 cały rok
sob 10–14
(od 1 marca do 30 września)
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - Przydatne informacje - Estonia
Ogólne warunki uczestnictwaUmowa zgłoszenieTU JESTEŚMYOpinie o biurzeCertyfikatyKalendariumO przetwarzaniu danych

ESTONIA

Republika Estońska
 • Stolica: Tallin
 • Waluta: Euro
 • Język urzędowy: estoński
 • Inne języki: rosyjski, angielski
1. PRZEPISY WJAZDOWE:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach we­wnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest obecne paszport lub dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy jedynie upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwier­dzenie tożsa­mości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formal­ności – poza koniecznością posiadania ważnego doku­mentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE nie ma­jącym unijnego obywatelstwa, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekro­czenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bez­pie­czeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

2. MELDUNEK:

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzo­ziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

3. PRZEPISY CELNE:

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Istnieją ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i prze­wożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty. Ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara. Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przy­kładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papie­rosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podob­nie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w krajach unijnych.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego pasz­portu dla psa, kota lub fretki. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich pasz­portów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udzia­łu w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posia­danie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.

4. PRZEPISY PRAWNE:

Przestępstwa narkotykowe są karane.

5. UBEZPIECZENIE:

W przypadku przyjazdu do Estonii samo­cho­dem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komuni­ka­cyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubez­pieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

6. SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:

Nie ma zagrożenia sani­tarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szcze­pień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie prze­ciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyż­szonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w pol­skim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ra­mach ubez­pieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Upraw­nia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wy­ku­pienie dodat­kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wyku­pienie indywidualnego pakietu ubezpie­cze­niowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypad­ków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ze skie­rowaniem od lekarza pierwszego kontaktu – 50 EEK, bez skiero­wania – 250 EEK) oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

7. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwo­lenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy trans­portowej, lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjal­ne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedze­niu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjal­nych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 pro­mila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obo­wiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. Pomimo gorącej dyskusji na forum rządowym oraz prasowym, w Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami me­talowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

8. PODRÓŻOWANIE PO KRAJU:

Nie ma ograniczeń.

9. BEZPIECZEŃSTWO:

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pie­niędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

10. ŚWIĘTA:

Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia – Nowy Rok, 24 lutego – Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 1 maja – Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, 23 czerwca – Dzień Zwycięstwa, 24 czerwca – Jaanipäev (Dzień Św. Jana), 20 sierpnia – Dzień Ogłoszenia Niepodległości, 24-26 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
 1. W przypadku potrzeby połączenia się z policją należy wykręcić numer 110, zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i ko­mórkowego.
 2. W Estonii czynny jest zintegrowany numer alarmowy 112, umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, strażą pożarną oraz policją.
 3. Euro, dolary amerykańskie, polskie złote można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kre­dytowe i bankomatowe.
 4. W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym po­licja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
 5. W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.
 6. Dodatkowe informacje o Estonii można znaleźć na stronach internetowych: www.poola.ee („dostęp do rynku pracy” – in­for­macja w językach polskim i estońskim), www.tallinn.polemb.net („informacje konsularne oraz o prze­wodnikach turystycznych po Tallinie” – informacja w ję­zykach: polskim, estońskim i angielskim) oraz www.riik.ee („informacje ogólne” – infor­macja w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim).
 7. Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.
Żródło: http://www.msz.gov.pl


wycieczki na Białoruś, wizy Rosja, bilety lotnicze, bilety autokarowe, ubezpieczenia turystyczne, sylwester we Lwowie, kolonie, obozy, sanatoria na Litwie, wizy Białoruś, wizy Rosja, bilety lotnicze, bilety autokarowe, ubezpieczenia turystyczne, wycieczk, imprezy,sanatoria, kolonie, obozy, wizy na Białoruś, do Rosji,wizy białoruskie, wizy rosyjskie, Łódż, Piotrkowska 20, Biuro podróży w Łodzi, biura podróży w Łodzi, Wycieczki na Węgry, Niemcy, Czechy, wycieczki na Kresy, wizy, wizowanie, sylwester, jarmark świateczny, gdzie wizy, jarmark wielkanocny, kaziuki, bilety samolotowe, wyciczki do Gruzji, wypoczynek, wycieczki objazdowe, Petersburg, pielgrzymki, Katyń, Uzbekistan, Austria, Rumunia, wycieczki po Polsce, Czarnogóra, tanie linie lotnicze, Estonia, Litwa, Łotwa, Bajkał, Kaukaz, Wilno, wypoczynek, turystyka, wczasy, wycieczka, wizy do Rosji i na Białoruś, Lwów, Krym, wypoczynek, turystyka, wycieczka, ubezpieczenie turystyczne, urlop, Signal Iduna, Kaziuk w Wilnie, Wielkanoc w Wilnie, Białe Noce, Petersburg, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Kaliningrad, Białoruś, Ukraina, Kresy, Huculszczyzna, Kijów wilejka, Ukraina, Białoruś, Katyń, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Petersburg, Baranowicze, Nowogródek, Grodno, Bohatyrowicze, Mereczowszczyzna, Synkowicze, Słonim, Żyrowice, Nieśwież, Mir, Żółkiew, Olesko, Podhorce, Stanisławów, Poczajów, Łuck, Krzemieniec, Zbaraż, Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim, Żytomierz, Huculszczyzna, Odessa, Krym, Morszyn, Truskawiec, Suczawa, Inflanty, Finlandia, Smoleńsk, Twer, Ostaszków, Miednoje, Kutná Hora, wczasy, urlop, travel, turystyka, turystyka, Litwa, Żmudź, Niemen, Wilno, Troki, Kowno, Druskienniki, Birże, Szawle, Połąga, Kretynga, Kłajpeda, Nida, Neringa, Kiejdany, Łotwa, Ryga, Kurlandia, Dźwina, Gauja, Dyneburg, Agłona, Krasława, Sigulda, Krimulda, Cesis, Jeglawa, Valmiera, Jurmala, Ventspils, Estonia, Tallin, Parnawa, Parnu, Dorpat (Tartu), Finlandia, Helsinki, Białoruś, Mińsk, Baranowicze, Grodno, Pińsk, Motol, Dawidgródek, Prypeć, Stolin, Turów, Kobryń, Brześć, Bohatyrowicze, Nowogródek, Słonim, Mir, Nieśwież, Połock, Świteź, Zaosie, Iwie, Bracław, Narocz, Krewo, Polesie, Nowogródszczyzna, Ukraina, Lwów, Stanisławów, Iwano-Frankiwsk, Żółkiew, Łuck, Ołyka, Równe, Krzemieniec, Dubno, Poczajów, Klewań, Ostróg, Włodzimierz Wołyński, Wiśniowiec, Zbaraż, Brody, Krechów, Podhorce, Olesko, Złoczów, Bełz, Drohobycz, Rudki, Stryj, Sambor, Kołomyja, Maniawa, Nadwórna, Jaremcze, Tatarów, Worochta, Żabie, Howerla, Pop Iwan, Czamohora. Świdowiec, Gorgany, Sywula, Rafajłowa, Wołyń, Podole, Zakarpacie, Huculszczyzna, Przełęcz Legionów, Krym, Kosów, Kuty, Czerniowce, Chocim, Buczacz, Rohatyń, Brzeżany, Zaleszczyki, Dniestr, Prut, Jazłowiec, Czeremosz, Zbrucz, Smotrycz, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy, Krywcze, Czortków, Chmielnicki, Winnica, Bar, Latyczów, Międzybórz, Żytomierz, Sarny, Berdyczów, Biała Cerkiew, Humań, Kijów, Czernihów, Dniepr, Bykownia, Charków, Starobielsk, Odessa, Akerman, Białogród nad Dniestrem, Symferopol, Sewastopol, Bałakława, Bachczysaraj, Kercz, Sudak, Teodozja, Nowy Świat, Koktebel, Jałta, Ałuszta, Foros, Ałupka, Eupatoria, Mołdawia, Besarabia, Naddniestrze, Bielce, Soroka, Kamenka, Tipowa, Saharna, Cricova, Milesti Mici, Reut, Orcheiul Vecchi, Gagauzja, Kiszyniów, Bendery, Tiraspol, Rosja, Kaliningrad, Zelenogradsk, Moskwa, Miednoje, Twer, Ostaszków, Kreml, Sankt Petersburg, Nowogród, Psków, Carskie Sioło, Peterhof, Ermitaż, Newa, Ładoga, Pałac Zimowy, Siergiejew Posad, Wołga, Kozielsk, Smoleńsk, Katyń, Gniezdowo, Bajkał, Irkuck, Uzbekistan, Buchara, Chiwa, Samarkanda, Taszkent, Rumunia, Transylwania, Bukowina, Maramuresz, Suczawa, Voronet, Putna, Suczewita, Gura Humurului, Bicaz, Sapanta, Moldovita, Vadu Izei, Prislop, Ieud, Kaczyka, Arbore, Paltinosa, Pielgrzymka do Katynia, Pielgrzymka do Starobielska, Pielgrzymka do Miednoje, Pielgrzymka do Ostaszkowa, Ostra Brama, Matka Boska Ostrobramska, Kaziuk, wyjazdy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, konferencje, wyjazdy dla firm i zakładów pracy, SPA, welness, uzdrowiska, sanatoria, rehabilitacje